Algemene voorwaarden de Waarnemer

Algemene voorwaarden de Waarnemer

KvK nr. 75415682
augustus 2019

Art. 1. Definities
1. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan De Waarnemer, hierna te noemen ‘DW’, om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.  3. Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al datgene wat DW ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert, adviseert en onderneemt.

Art. 2. Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en
overeenkomsten tussen DW en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.                                  2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.

Art. 3. Geheimhouding
1. DW verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de opdracht zijn verkregen, waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn.

Art. 4. Offertes
1. Alle offertes van DW, mondeling, schriftelijk, telefonisch, of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld.              2. Een samengestelde prijsopgave verplicht DW niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor andere opdrachten.

Art. 5. Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en DW komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een opdracht schriftelijk bevestigt of op het moment dat DW een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.            2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.                                                       3. DW heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6. Opdracht en termijn van uitvoering
1. Een door DW opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, heeft – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft – slechts een
indicatieve strekking.                                               2. De binding van DW aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt als de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.                3. Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.                                                         4. Ziekte en arbeidsongeschiktheid van de adviseur van DW ontslaat DW van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.                                    5. DW kan bij overmacht, ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de periode dat dit voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Opdrachtgever heeft de verplichting om van DW het uitgevoerde gedeelte van een opdracht af te nemen en te vergoeden.                                                                    6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DW worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft DW het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. DW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DW is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Art. 7. Honorarium, kosten en tarieven
1. De honorering van DW berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de offerte.                     2. DW is gerechtigd om jaarlijks uurtarieven marktconform aan te passen. Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.                                       3. Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, porto-, kopieer- en drukkosten in het kader van een opdracht door DW worden gemaakt, zijn inbegrepen in de uurprijs, zoals gesteld in de offerte, tenzij een andere wijze van onkostenvergoeding is overeengekomen.                4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief verschuldigde omzetbelasting.                                                     5. De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door DW rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via DW dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.   6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en eventuele overige kosten worden maandelijks gedaan. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.                                7. DW verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en deze op verzoek van de opdrachtgever beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, als niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Art. 8. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bankrekening.
2. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden. 3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag en minimaal € 100,-.

Art. 9. Intellectuele eigendom
1. Plannen, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van DW. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen schriftelijke toestemming van DW. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.                      2. DW heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 10. Aansprakelijkheid
1. DW is aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden en / of het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.                 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DW voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.                                                                     3. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 4. Aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één jaar na het einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

Art. 11. Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegde rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van DW.